Syfte


Syftet är att förenkla arbetet med att hantera Word-dokument som används i upphandlingar på e-avrop.com. Tillägget kommunicerar med e-Avrop:s webbserver och hämtar information om tillgängliga kopplingar.

Kopplingarna kan sedan infogas i dokumentet. När dokumentet annonseras uppdateras kopplingen med rätt information från grunduppgifter och utvärdering.

För att installera tilläget om ni inte redan har det kan ni följa denna guide:
Installera kopplingstillägg i Word

1. Uppdatera kopplingar


Tilläggets funktioner är tillgängliga när du högerklickar i ett Word-dokument.

Word visar olika menyer beroende av vad du högerklickar på.

För att få upp tilläggets funktionsmeny måste du högerklicka på ett tomt avsnitt i dokumentets textyta.

Ett dokument som inte kopplats tidigare, exempelvis ett helt nytt dokument, har inte funktionerna för Koppla och Verktyg aktiverats ännu.

Det sker först när du högerklickar i dokumentet och väljer:

e-Avrop Uppdatera kopplingar

2. Koppla

Koppla menyn är indelad i grupper. Varje grupp innehåller kopplingar som är relevanta för gruppen.

Exempelvis innehåller gruppen Dateringar upphandlingens alla tidsplanerade datum från upphandlingens grunduppgifter.

Rapporter innehåller information så att upphandlaren själv kan skapa rapporter efter upphandlingens slut. Kompletta rapporter kan skapas innehållande listor med anbudssökande, anbudsgivare, vinnare  mm.

Tillgängliga kopplingar ändras över tid. När du uppdaterar kopplingarna får du alltid den senaste versionen av tillgängliga kopplingar.

  - Kopplingen infogas som ett fält i Word. 
  - Fältet är gråmarkerat så att du kan skilja fält från vanlig text. 
  - I exemplet nedan är fältet för Sista Anbudsdag infogat i ett dokument.

Ett dokument som kopplats på detta sätt ersätter kopplingen med text när dokumentet:
  - förhandsgranskas i ett projekt
  - ingår i en ansökan eller annons
  - Ingår tilldelning eller kontraktstilldelning
  - skickas med e-post

Mer information om kopplingen får du om du högerklickar på kopplingen

3. Verktyg

Med verktygsmenyn kan du formatera befintliga och nya dokument samt skapa ett dokument som innehåller alla kopplingar.

Automatisk formatering
Funktionen låter dig skapa ett strukturerat dokument som bygger på Words inbyggda dispositionsnivåer (Rubrik 1, 2 o.s.v).

Vi rekommenderar att du använder denna funktion föst om du avser att använda e-Avrops inbyggda kortkommandon i avsnittet nedan.


Numrerat och onumrerat format

Formaterar dokumentet med e-Avrop:s standardformat för Word och låter dig växla mellan numrerade rubriker och onumrerade. Formaten är åtkomliga via kortkommandon på tangentbordet eller via Words formatväljare.

Skriv alla kopplingar
Funktionen skapar ett dokument där alla kopplingar ingår inklusive en förklaring till kopplingen.

 

Lista över kopplingar i e-Avrop

Nedan finner ni en lista över kopplingar med förklaring. 
Samma lista som kan skrivas ut med Skriv alla kopplingar funktionen i makrot

KOPPLINGSINSTRUKTION

FÖRKLARING

«Upp_Form»

Upp_Form

Upphandlingsförfarande

«Upp_Kategori»

Upp_Kategori

Avtalets kategori. Namnet som information i upphandlingen och för att kategorisera avtalen i avtalsdatabasen.

«Upp_Varugrupp»

Upp_Varugrupp

Avtalets varugrupp. Namnet som information i upphandlingen och för att gruppera avtalen i avtalsdatabasen.

«Upp_Namn»

Upp_Namn

Upphandlingens namn

«Upp_Omfattning»

Upp_Omfattning

Beskrivning av upphandlingens omfattning

«Upp_Varde»

Upp_Varde

Upphandlingens värde

«Upp_Diarie»

Upp_Diarie

Upphandlingens diarienummer

«Upp_CPV»

Upp_CPV

Upphandlingens valda CPV-kodning

«Upp_AntaAnbud»

Upp_AntaAnbud

Hur anbud antas. Ekonomiskt mest fördelaktiga m. a. p. pris, kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

«Upp_HeltDelat»

Upp_HeltDelat

Typ av utvärdering. Helt eller delat anbud.

«Upp_AvtalsForm»

Upp_AvtalsForm

Typ av avtal: rangordnat, förnyad konkurrens, komboavtal eller avtal med 1 leverantör.

«Upp_FornyadGrans»

Upp_FornyadGrans

Gräns när förnyad konkurrensutsättning ska användas. Gäller för rangordnade avtal.

«Upp_Information»

Upp_Information

Beskrivning av fråga svar, anbudsinlämning och avtalstyp riktad till leverantören.

«Upp_Samordnad»

Upp_Samordnad

Listar vilka upphandlingen samordnas med

«Org_Namn»

Org_Namn

Organisationens namn

«Org_Adress»

Org_Adress

Organisationens Adress

«Org_Postadress»

Org_Postadress

Organisationens Postadress

«Org_Ort»

Org_Ort

Organisationens Ort

«Org_Tel»

Org_Tel

Organisationens Telefonnummer

«Org_Fax»

Org_Fax

Organisationens Telefaxnummer

«Org_Nr»

Org_Nr

Vårt organisationsnummer

«Org_UpphandlareNamn»

Org_UpphandlareNamn

Ansvarig upphandlares namn

«Org_UpphandlareEpost»

Org_UpphandlareEpost

Ansvarig upphandlares e-post

«Org_UpphandlareTel»

Org_UpphandlareTel

Ansvarig upphandlares telefon

«Org_AvtalsagareNamn»

Org_AvtalsagareNamn

Avtalsägarens namn

«Org_AvtalsagareEpost»

Org_AvtalsagareEpost

Avtalsägarens e-post

«Org_KvalitetsansvarigsNamn»

Org_KvalitetsansvarigsNamn

Namn på kvalitetsansvarig för avtalet

«Org_KvalitetsansvarigsEpost»

Org_KvalitetsansvarigsEpost

E-post till kvalitetsansvarig för avtalet

«Dat_Annons»

Dat_Annons

Första dag då annonsen kan publiceras

«Dat_Sistaansokan2»

Dat_Sistaansokan2

Sista dag för att inkomma med ansökan (sel, urv, förh.)

«Dat_SistaFragaAnsokan2»

Dat_SistaFragaAnsokan2

Sista dag för frågor ansökan (sel, urv, förh.)

«Dat_UtskickUnderlag2»

Dat_UtskickUnderlag2

Datum för utskick av upphandlingsdokument till kvalificerade leverantörer (sel, urv, förh.)

«Dat_SistaAnbud»

Dat_SistaAnbud

Sista anbudsdag

«Dat_SistaFraga»

Dat_SistaFraga

Sista dag att inkomma med frågor

«Dat_Oppna»

Dat_Oppna

Anbudsöppning

«Dat_Tilldela»

Dat_Tilldela

Datum för tilldelningsbeslut

«Dat_Kontrakt»

Dat_Kontrakt

Datum för kontraktstilldelning

«Dat_Bindande»

Dat_Bindande

Anbudet bindande t.o.m

«Dat_AvtalFran»

Dat_AvtalFran

Avtalsperiod från

«Dat_AvtalTill»

Dat_AvtalTill

Avtalsperiod till

«Dat_FastPris»

Dat_FastPris

Avtalade priser fasta t.o.m

«Dat_Forlangning1»

Dat_Forlangning1

Förlängningsoption1

«Dat_Forlangning2»

Dat_Forlangning2

Förlängningsoption2

«Dat_Forlangning3»

Dat_Forlangning3

Förlängningsoption3

«Dat_Forlangning4»

Dat_Forlangning4

Förlängningsoption4

«Dat_Forlangning5»

Dat_Forlangning5

Förlängningsoption5

«Dat_AntalAnnonsDagar»

Dat_AntalAnnonsDagar

Antal dagar mellan annonsering och sista anbudsdag/ansökningsdag i (sel, urv, förh.)

«Dat_AntalAnbudsdagar»

Dat_AntalAnbudsdagar

Antal dagar mellan annons och sista anbudsdag eller mellan utskick underlag och sista anbudsdag (sel, urv, förh)

«Dat_AntalProjektdagar»

Dat_AntalProjektdagar

Antal dagar mellan start och annonsering

«Dat_AntalUpphandlingsdagar»

Dat_AntalUpphandlingsdagar

Antal dagar mellan annons och kontrakt eller mellan utskick underlag och kontrakt (sel, urv, förh)

«Dat_AntalDagar»

Dat_AntalDagar

Antal dagar hela projektet

«Dat_Kopplad»

Dat_Kopplad

Tidpunkt när dokumentet kopplades.

«Lev_Postadress»

Lev_Postadress

Postadress Vinnande anbud

«Lev_Kontaktperson»

Lev_Kontaktperson

Kontaktperson Vinnande anbud

«Lev_Kontaktepost»

Lev_Kontaktepost

Kontakt e-post Vinnande anbud

«Lev_OrgNr»

Lev_OrgNr

Organisationsnummer Vinnande anbud

«Lev_Namn»

Lev_Namn

Företagsnamn Vinnande anbud

«Lev_Adress»

Lev_Adress

Adress Vinnande anbud

«Lev_Tel»

Lev_Tel

Telefon Vinnande anbud

«Lev_SubGroups»

Lev_SubGroups

Undergrupp Vinnande anbud

«Rap_ListaProjektgrupp»

Rap_ListaProjektgrupp

Lista på projektmedlemmar

«Rap_AntalIntressenter»

Rap_AntalIntressenter

Antal intressenter som meddelades om denna upphandling vid annonseringstillfället

«Rap_AntalPrenumeranter»

Rap_AntalPrenumeranter

Antal som hämtat upphandlingsdokumentet

«Rap_AntalAnsokningar2»

Rap_AntalAnsokningar2

Antal företag som inkommit med ansökan i (sel, urv, förh)

«Rap_ListaAnsokningar2»

Rap_ListaAnsokningar2

Lista med sökande företag (sel, urv, förh)

«Rap_AntalKvalificerade2»

Rap_AntalKvalificerade2

Antal kvalificerade företag (sel, urv, förh)

«Rap_ListaKvalificerade2»

Rap_ListaKvalificerade2

Lista med kvalificerade företag (sel, urv, förh)

«Rap_AntalAnbud»

Rap_AntalAnbud

Antal inkomna anbud

«Rap_ListaAnbud»

Rap_ListaAnbud

Lista med inkomna anbud

«Rap_AntalVinnare»

Rap_AntalVinnare

Antal vinnande anbud

«Rap_ListVinnare»

Rap_ListVinnare

Lista med vinnande anbud

«Rap_InternKommentar»

Rap_InternKommentar

Lista med anbudsgivare och inter kommentar

«Rap_AnmKvalificering»

Rap_AnmKvalificering

Lista med anbudsgivare och diskning-kommentar