Annons om offentlig upphandling 

 

Dateringar 

Påskyndat förfarande 

Vid ett påskyndat förfarande kan tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar respektive anbud bestämmas till minst 15 dagar från det att annonsen skickades för publicering. Trots denna minimitidsfrist måste alltid en bedömning av upphandlingens komplexitet göras och en skälig tidsfrist bestämmas. Fältet är obligatorisk när påskyndat förfarande används. 

I fältet motivering ska motiv till det påskyndade förfarandet anges.  

Påskyndat förfarande är endast tillåtet när det inte är möjligt att tillämpa de normala tidsfristerna på grund av tidsbrist. Av direktivet framgår att det inte måste vara fråga om synnerligen brådskande situationer till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och som inte kan tillskrivas den. Det är enligt förarbetet till upphandlingslagarna upp till den upphandlande myndigheten att på lämpligt sätt bestyrka den brådskande situationen. Motiveringen ska kunna visa att det på grund av objektivt godtagbara skäl har varit omöjligt att tillämpa ordinarie tidsfrister. 

 

Procedurinställningar 

Garantier 

Fältet är obligatoriskt att ange för upphandlingar som följer LUF. Beskrivningen av den finansiella garanti som anbudsgivaren är skyldig att ställa när denne lämnar ett anbud. Garantin kan ställas i form av exempelvis en betalning till köparen eller en handling från banken. Garantin är vanligtvis förverkad om en anbudsgivare har fått kontraktet, men därefter vägrar att underteckna det. Uppgiften blir endast obligatorisk när det i upphandlingen ställs krav på ett garantiåtagande från leverantören. 

Högst antal delar för vilka kontrakt kan tilldelas en anbudsgivare 

Det högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en och samma anbudsgivare. Uppgiften ska anges som en siffra. Fältet blir endast obligatoriskt när det finns en gräns för hur många delområden en och samma anbudsgivare kan tilldelas. 

 

Ytterligare annonsuppgifter 

En viss juridisk form måste utformas av en grupp anbudsgivare som tilldelas ett kontrakt. 

En upphandlande myndighet/enhet kan begära att en grupp av leverantörer efter att den har blivit tilldelad kontraktet, ska ha en viss juridisk form, förutsatt att det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. I fältet beskriv vilken form gruppen av leverantör ska anta. Exempelvis att gruppen ska bilda ett aktiebolag. Fältet blir endast obligatoriskt när man uppställer krav avseende juridisk form för grupp av leverantörer. 

Den viktigaste informationen om genomförandet av kontraktet (t.ex. delresultat, skadestånd, immateriella rättigheter). 

Fältet är frivilligt i upphandlingar som följer LOU men obligatoriskt för upphandlingar som följer LUF samt LUFS. I fältet ska anges om det föreligger några förutsättningar för uppdraget som kan påverka leverantörens möjlighet att delta i upphandlingen. De kan exempelvis vara att delleveranser kommer accepteras. Vi har granskat ett stort antal upphandlingar i Tyskland, Danmark och Frankrike. De vanligaste att ange i fältet är: Se förfrågningsunderlaget för mer information.  

Elektronisk beställning kommer att användas 

Fältet är obligatoriskt för upphandlingar som genomförs enligt LOU och frivilligt för övriga.  

Elektronisk beställning är detsamma som e-order och är en beställning som läggs via ett elektroniskt handelssystem i stället för att lägga en beställning med hjälp av telefon eller köp i en butik. 

Ekonomiska arrangemang 

Fältet är frivilligt i upphandlingar som följer LOU men obligatoriskt för upphandlingar som följer LUF samt LUFS. I fältet ska det anges övergripande och viktig information om de ekonomiska villkor som gäller i upphandlingen. Fältet kan avse uppgifter angående betalningsinformation exempelvis huruvida delfakturering tillåts eller vilka regler som gäller vid betalningsförsening mm. 

Elektronisk betalning kommer att användas 

Fältet är obligatoriskt och avser uppgift huruvida kontant eller elektronisk betalning kommer tillämpas för uppdraget. Det torde vara mycket ovanligt att svenska myndigheter eller enheter använder kontant betalning. 

Typ av kvalificeringskrav 

Fältet är obligatoriskt om man har några kvalificeringskrav i upphandlingen. Kriterierna (eller kriteriet) avser t.ex. ekonomisk och finansiell ställning eller tekniska och yrkesmässiga kunskaper. 

I fältet anges vilka huvudgrupper av krav som gäller i upphandling. Om inga kvalificeringskrav används i upphandling så anges endast ”Annat”. De krav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga. 

Samtliga krav kan namnges. 

Uteslutningsgrunder 

Här anges vilka uteslutningsgrunder som gäller i upphandlingen. De obligatoriska är alltid förvalda och det frivilliga för bockas för om de gäller i upphandlingen. 

 

Dynamiskt inköpssystem 

Dynamiskt inköpssystem är involverat 

I fältet anges om upphandlingen avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem. Dessutom ska det anges om det dynamiska inköpssystemet kan användas av andra myndigheter/enheter som finns uppräknande i annonsen eller om det kan användas av andra myndigheter/enheter som inte omnämns i annonsen. Fältet är obligatoriskt när man inrättar ett nytt DIS. 

Reserverat deltagande 

Fältet är obligatoriskt. Det ska framgå av annonsen om upphandlingen genomförs som en ”reserverad upphandling” eller om kontraktet ska fullgöras som ett ”reserverat genomförande” inom ramen för ett program för skyddad anställning. 

Bestämmelserna är i princip desamma i de olika lagarna. De innebär att en upphandlande organisation i en upphandling får  

  1. reservera deltagandet för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, eller 
  2. föreskriva att ett kontrakt (eller en koncession) ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning.  

En reservation ska antingen ske utifrån första eller andra punkten i bestämmelserna. 

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning 

Fältet är obligatoriskt. I fältet ska anges huruvida kontrakt eller en koncession ska fullgöras inom ramen för ett program för skyddad anställning. 

Namn på och yrkeskvalifikationer för den personal som ska utföra kontraktet måste anges 

Fältet blir endast obligatoriskt när upphandlare ställer krav på att anbudsgivaren ska namnge personal och dess yrkeskvalifikationer för personal som ska utföra kontraktet. 

Strategiskt inköp 

Uppgifter ska anges huruvida det ställs krav i upphandlingen avseende miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Målet är att skapa en heltäckande statistik kring huruvida det i upphandlingar ställs krav på miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovation. Om det tar hänsyn till miljö eller sociala ska dessa krav beskrivas. Inom sociala hänsyn ingår också arbetsrättsliga krav. 

Miljökrav 

Fältet är helt frivilligt att ange. I fältet Kriterier för grön upphandling anges om upphandling innehåller några krav eller kriterier avseende miljömässigt hållbar upphandling. 

GPA-täckning 

Fältet är obligatoriskt att ange. Här ska anges om upphandlingen omfattas av GPA. Government Procurement Agreement (GPA) är en flerpartsöverenskommelse inom ramen för WTO, vilket innebär att alla WTO-medlemmar inte är parter i avtalet. För närvarande har avtalet 22 parter bestående av 49 WTO-medlemmar. Avtalet syftar till ömsesidig öppning av offentliga upphandlingsmarknader och har öppnat upp aktiviteter värda över 1,7 biljoner USD årligen för internationell konkurrens. Som huvudregel omfattar svenska upphandlingar av GPA, men det finns några få undantag. 

EU-medel 

Fältet är obligatoriskt att ange. I fältet anges om upphandlingen helt eller delvis finansieras med EU-medel, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna eller bidrag från unionen. 

 

Avtalsuppgifter 

Ramavtal 

Fältet är obligatoriskt att ange och ska innehålla uppgifter om kontraktet är ett ramavtal. Därtill ska det anges om ramavtal innehåller förnyad konkurrensutsättning. 

Antalet deltagare 

Fältet är obligatoriskt att ange för LOU samt LUFS. Förinställt svar är nej. Om Ja anges ska man också ange högst antal deltagare med en siffra. 

Optioner 

Fältet är obligatoriskt för LOU. Fältet är förinställt på nej, måsta ändras om upphandlingen innehåller optioner. Optioner ska inte förväxlas med möjlighet att förlänga kontraktet och skyldigheten att ange löptider. 

Löptider 

Högst antal förlängningar 

Fältet är obligatoriskt att ange. Det högsta antal gånger som kontraktet kan förlängas. Köparen förbehåller sig rätten (dvs. är inte skyldig) att förlänga kontraktet (dvs. förlänga dess varaktighet) utan något nytt upphandlingsförfarande. Ett kontrakt kan exempelvis vara giltigt i ett år och köparen kan behålla möjligheten att förlänga det (t.ex. en gång, två gånger) i ytterligare tre månader om tjänsterna är till belåtenhet. 

Fältet styrs av de uppgifter användaren anger under dateringar. 

Eventuell kompletterande information om förlängningen eller förlängningarna 

I fältet ska man ange eventuell kompletterande information om förlängningen eller förlängningarna. 

 

Tvåstegsupphandlingar  

Procedurinställningar 

Andra steget i tvåstegsförfarande. 

Minsta antalet anbudssökande som inbjuds att delta i andra steget i förfarandet. 

Fältet är frivilligt. I fältet anges om det finns något minsta antal anbudssökande som kommer bjudas in till upphandlingens andra steg. 

Det finns ett högsta antal anbudssökande som inbjuds att delta i det andra steget i förfarandet. 

Fältet är obligatoriskt att ange. Fältet är förinställt på Nej. Om upphandlare svarar Ja blir det obligatoriskt att ange antalet antal anbudssökande som inbjuds att delta i steg 2. Det blir också obligatoriskt att ange ett antal i föregående fält Minsta antalet anbudssökande som inbjuds att delta i andra steget i förfarandet.  Därtill blir det obligatorisk att ange minst ett kvalificeringskrav (återfinns under steget Ytterligare annonsuppgifter) och markera Ja i fältet ”Kriterierna kommer att användas för att välja anbudssökande som bjuds in att delta i det andra steget i förfarandet”. 

 

Upphandling av koncessioner 

Grunduppgifter 

Förfarandets kännetecken 

Fältet är obligatoriskt att ange. I fältet ska användare ange de viktigaste kännetecknen för förfarandet (t.ex. beskrivning av det enskilda steget eller de enskilda stegen) och information om var de fullständiga reglerna för förfarandet kan hittas. Denna information ska lämnas när förfarandet inte är ett av de förfaranden som anges i upphandlingsdirektiven. Detta kan vara fallet exempelvis för koncessioner, för sociala tjänster och andra särskilda tjänster och vid frivilligt offentliggörande av upphandlingsförfaranden som ligger under EU:s tröskelvärden för upphandling. 

 

Upphandling av projekttävlingar 

Procedurinställningar 

Priser och jury 

Ett eventuellt tjänstekontrakt efter projekttävlingen kommer att tilldelas en av vinnarna i projekttävlingen 

Fältet är obligatoriskt att ange. I fältet anges huruvida ett kontrakt att utföra uppdraget kommer tilldelas vinnaren i projekttävlingen. 

Juryns beslut är bindande för köparen 

Fältet är obligatoriskt att ange och i fältet ska man ange om upphandlaren är bunden av juryns tävlingsbeslut.