Omfattning

Avsnittet beskriver hur du kan använda som så kallade e-Dokument. e-Dokument är ett dokumentformat som du skriver i direkt i webbläsaren.

Relaterade avsnitt

Förutsättningar

Nedanstående gäller under följande förutsättningar:

  1. Du måste ha ett konto på e-Avrop
  2. Du måste ha tilldelats rättigheter för att skapa/administrera upphandlingar av din administratör i e-Avrop

 

Vad är ett e-Dokument?

e-Dokument är ett helt webbaserat dokumentformat där du kan ordbehandla direkt på Internet. Dokumenten kan användas som mallar och ingå som dokument i alla upphandlingar.

En en unik funktion är att du kan använda kopplingar i dokumenten. Kopplingar är fält du infogar i dokumentet så att dateringar, diarienummer, Upphandlingsförfarande och beskrivningar mm automatiskt hämtas från upphandlingen och ingår i dokumentets text. Om dessa kopplingar görs i en mall, byter mallen identitet när den ingår i en upphandling och alla nyckelvärden uppdateras automatiskt.

Öppna e-Dokument?

Skapa eller gå till ett upphandlingsprojekt. Klicka till vänster i projektmenyn på dokumentation.

Klicka på Nytt dokument som bilden visar för att lägga till ett nytt tomt e-Dokument.

Du kan också klicka på filnamnet i ett befintligt e-Dokument (*.edok) i listan

e-Dokument kan redigeras direkt i din webbläsare eller förhandsgranskas.

Vid förhandsgranskning får du se hur leverantören kommer att uppfatta dokumentet. Dokumentet är då alltid en PDF.

För att redigera i din webbläsare klickar du på redigera (pennan)

 

Redigera e-Dokument på Internet

Klicka på Redigera (pennan)

Formatera text Internet

På samma sätt som du infogar kopplingsinstruktioner formaterar du text. Högerklicka i texten för att få upp verktygsfältet för e-Dokument.

Välj format på texten för stycket du markerat.

Rubrik 1,2 och 3 är numrerad

Dold text är röd och kommer inte med på leverantörens dokument. Dold text ska användas för att skriva instruktioner i e-dokumentet till upphandlaren och ger dig möjlighet att ha flera färdiga texter att välja mellan.

Om du vill ha med dold text i leverantörens dokument markerar du avsnittet, högerklickar och väljer exempelvis formatet Brödtext.

Infoga koppling Internet

Markera ett stycke för att skriva i stycket. Om stycket innehåller kopplingar försvinner den kopplade texten och ersätts av kopplingens namn:

Kopplingen {org_namn} är namnet på upphandlande myndighet. Kopplingen {upp_namn} är namnet upphandlandlingen. Kopplingen {org_diarie} är namnet diarienumret på upphandlingen

Om du högerklicka i texten i detta läge får du fram verktygsfältet för e-Dokument. Bland annat kan du infoga ytterligare kopplingar mot upphandlingens grunduppgifter.

Kopplingsinstruktioner är grupperade i 5 huvudavsnitt. Kopplingar som rör upphandlingen (upp), kopplingar som rör Organisationen (org), kopplingar som rör dateringar (dat), kopplingar som rör vinnande leverantör (lev) och kopplingar som rör rapportinformation (rap).

  

Förklaring till kopplingsinstruktioner

Nedan listas alla kopplingsinstruktioner som kan användas i ett e-Dokument.

Upphandlingen

[upp]

Kopplingsinstruktion

Användning

upp_form

Upphandlingsförfarande

upp_kategori

Typ av kategori

upp_varugrupp

Varugrupp

upp_namn

Upphandlingens namn

upp_omfattning

Beskrivning av upphandling

upp_varde

Upphandlingens värde

upp_diarie

Upphandlingens diarienummer

upp_cpv

Upphandlingens CPV-koder

 

Grunduppgifter

[upp]

Kopplingsinstruktion

Användning

upp_antaanbud

 

upp_heltdelat

 

upp_avtalsform

 

upp_fornyadgrans

 

upp_information

 

upp_samordnad

 

 

Organisationen

[org]

Kopplingsinstruktion

Användning

org_namn

Organisationens namn

org_adress

Organisationens adress

org_postadress

Organisationens postadress

org_ort

Organisationens ort

org_tel

Organisationens telefonnummer

org_fax

Organisationens telefaxnummer

org_nr

Organisationsnummer

org_upphandlarenamn

Namn på ansvarig upphandlare

org_upphandlareepost

e-post till ansvarig upphandlare

org_upphandlaretel

Organisationens telefonnummer

org_avtalsagarenamn

Namn på avtalsägaren

org_avtalsagareepost

e-post till avtalsägaren

org_kvalitetsansvarigsnamn

Namn på kvalitetsansvarig

org_kvalitetsansvarigsepost

e-post till kvalitetsansvarig

 

Dateringar

[dat]

Kopplingsinstruktion

Användning

dat_annons

Datum för

dat_sistaanbud

Datum för sista anbudsdag

dat_sistafraga

Datum när sista fråga kan ställas

dat_oppna

Datum för anbudsöppning

dat_tilldela

Datum för tilldelningsbeslut

dat_kontrakt

Datum för kontraktstilldelning

dat_bindande

Datum för hur länge anbudet är bindande

dat_avtalfran

Avtalet giltigt från datum

dat_avtaltill

Avtalet giltigt till datum

dat_fastpris

Datum när fast pris upphör

dat_forlangning1

Datum för förlängningsperiod 1

dat_forlangning2

Datum för förlängningsperiod 2

dat_forlangning3

Datum för förlängningsperiod 3

dat_forlangning4

Datum för förlängningsperiod 4

dat_forlangning5

Datum för förlängningsperiod 5

dat_antalannonsdagar

 

dat_antalanbudsdagar

 

dat_antalprojektdagar

 

dat_antalupphandlingsdagar

 

dat_antaldagar

 

 

Vinnande Leverantör

[lev]

Kopplingsinstruktion

Användning

lev_postadress

Postadress Vinnande anbud

lev_kontaktperson

Kontaktperson Vinnande anbud

lev_kontaktepost

Kontakt e-post Vinnande anbud

lev_orgnr

Organisationsnummer Vinnande anbud

lev_namn

Företagsnamn Vinnande anbud

lev_adress

Adress Vinnande anbud

lev_tel

Telefon Vinnande anbud

lev_subgroups

 

 

Rapportinformation

[rap]

Kopplingsinstruktion

Användning

rap_listaprojektgrupp

 

rap_antalintressenter

 

rap_antalprenumeranter

 

rap_antalansokningar2

 

rap_listaansokningar2

 

rap_antalkvalificerade2

 

rap_listakvalificerade2

 

rap_antalanbud

 

rap_listaanbud

 

rap_antalvinnare

 

rap_listvinnare

 

rap_internkommentar

 

rap_anmkvalificering