De nya reglerna i korthet
Från och med den 1 januari 2021 träder nya regler avseende upphandlingsstatistik och annonsering i kraft.
I huvuddrag innebär det förändrade regelverket följande:

 • Upphandlingar ska annonseras i en registrerad annonsdatabas enligt Lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik.
 • Ett större antal uppgifter ska anges i upphandlingsannonser som understiger EU:s tröskelvärde.
 • Upphandlingar som understiger EU:s tröskelvärde ska efterannonseras.

Hur påverkas jag som användare i e-Avrop?

 1. e-Avrop har ansökt om registrering hos Konkurrensverket för att säkerställa att e-Avrop-systemet har status som registrerad annonsdatabas i god tid till den 1 januari 2021. Det är sedan e-Avrop som är ansvarig för att översända våra kunders statistik till Upphandlingsmyndigheten och deras statistikdatabas.

 2. e-Avrop strävar efter att automatisera annonseringsprocessen. Många av de uppgifter som blir obligatoriska att ange i icke-direktivstyrda upphandlingsannonser och i efterannonser finns redan i e-Avrop och kommer att användas för att skapa så kompletta annonser som möjligt. e-Avrop kommer givetvis se till att alla användare ges möjlighet att ange samtliga obligatoriska annonsuppgifter.

 3. Nedan anges vilka uppgifter som är obligatoriska i upphandlingsannonser under tröskelvärdet samt i efterannonser under tröskelvärdet.

Upphandlingar som annonserats innan den 1 januari 2021 följer nuvarande regelverk.


Annons under tröskelvärdet

En annons under tröskelvärdet ska efter den 1 januari 2021 innehålla följande uppgifter:

 • Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • En beskrivning av den upphandlande myndighetens eller enhetens huvudsakliga verksamhet.
 • Om den upphandlande myndigheten eller enheten är en inköpscentral och om upphandlingen genomförs tillsammans med eller på uppdrag av annan myndighet eller enhet.
 • Vad som ska upphandlas samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV.
 • Art samt omfattning eller mängd av det som ska upphandlas.
 • Om upphandlingen avser ett kontrakt eller ett ramavtal.
 • Upphandlingens titel och en kortfattad beskrivning av upphandlingen.
 • NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen.
 • Datum för publicering av annonsen.
 • Vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas.
 • Hur en anbudsansökan eller ett anbud får lämnas.
 • Den dag då en anbudsansökan eller ett anbud senast ska ha kommit in.
 • Hur länge ett anbud ska vara bindande.
 • Kontraktets eller ramavtalets löptid.
 • Kontraktets eller ramavtalets uppskattade värde vid tidpunkten för annonsen om anbudsinfordran.
 • Om det i upphandlingen ställs krav eller anges villkor som avser
  a) miljöhänsyn,
  b) sociala hänsyn, såsom arbetsrättsliga villkor, eller
  c) innovation.

 Därtill ska även uppgifter avseende följande ingå i annons:

 • Huruvida upphandlingen ska genomföras enligt bestämmelserna om reserverad upphandling.
 • Om upphandlingen avser ett urvalsförfarande ska det även finnas möjlighet att ange antal leverantörer som man avser att bjuda in.

Efterannons under tröskelvärdet

En efterannons under tröskelvärdet ska efter den 1 januari 2021 innehålla följande uppgifter:

 • Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Tidpunkten för ingående av kontraktet eller ramavtalet.
 • Vad som har upphandlats samt huvudsaklig CPV-kod och tilläggskod för CPV.
 • NUTS-kod för den huvudsakliga leveransplatsen.
 • Namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter avseende den eller de som har tilldelats kontraktet eller ramavtalet.
 • Om det är sannolikt att underleverantörer kommer att användas för utförande av kontraktet.
 • Det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen.
 • Hur många anbud som har lämnats i upphandlingen.