Highlights

 • Dateringar finns nu i checklistan på DIS och Prekvalificeringssystem.
 • Vi har byggt om inloggningssidan för att göra det enklare att använda SSO. Användaren kan nu ange sin e-post och klicka på en SSO-knapp för en enkel inloggning.

Förbättrade funktioner

 • För att minimera risken att man gör oavsiktliga ändringar av kontaktuppgifter i annonsen i samband med att ändrar till exempel sista anbudsdag, så har vi nu lagt in adressuppgifter under Ytterligare annonsuppgifter och låser dessa för ändring i samband med annonsering.
 • Det dyker nu upp en varning om en leverantör har ändrat sina företags eller kontaktuppgifter efter ansökan på ett DIS, denna varning visas dels på Kvalificera steget i DIS, dels på Inbjudningssteget i Dynamiska Inköp.
 • Det går nu även från direktupphandlingsmodulen att göra överföringar vi SFTP till exempel Arkivsystem.
 • Skakrav i Clips sätts nu default som obligatoriska.
 • När man söker efter mallar/kort i Clipsbiblioteket så filtreras nu taggar och etiketter uteslutande, så att man enklar kan hitta rätt kort eller mall.
 • Det räcker nu att man har redigeringsmöjligheter på ett projekt för att man ska kunna redigera ett Clips dokument, tidigare var man tvungen att vara inbjuden som en projektmedlem.
 • Kvalificering Clips/ESPD ikonen har nu uppdaterats för att bättre reflektera huruvida alla kvalificeringskrav bedömts som uppfyllda eller ej.
  • Rött kryss om något krav har bedömts som ej uppfyllt.
  • Ingen ikon/Neutral om inte alla krav har bedömts som uppfyllda.
  • Grön bock om alla krav har bedömts som uppfyllda.
 • Man kan nu på annonsnivå ställa in om man vill att ESPD ska vara obligatoriskt eller ej. Kontakta support@e-avrop för att få denna funktion aktiverad för er klient.
 • Vi har bytt ut vår temporära Clips-logga
 • Upphandlingsprojekt API:er har nu uppdaterats med uppgifter kring Anbudspris och Jämförelsetal samt Utvärderingsmodell.
 • Det går nu att nyttja Clips dokument (Clips utan krav/frågor) i andra steget i två stegsförfaranden.
 • Rubriker i Clips sidhuvud är nu korrekt översatta till Engelska om man som användare öppnar dokumentet på Engelska.
 • Meddelanden, frågor och svar kan nu laddas ned som PDF med bevarad textformatering.
 • Vi har uppdaterat vår integration mot Avropa.se så att den fungerar med deras uppdaterade API.
 • Vi har förbättrat PDF-utskriften av Clipsdokument.
 • Excelmallen för export till Proceedo har uppdaterats så att den nu följer deras uppdaterade mall.
 • När man granskar ett anbud från en leverantör i Clips så visas nu företagsnamnet i stället för kontaktpersonen.

Felkorrigeringar och prestandaförbättringar

 • Åtgärdat ett fel som gjorde att anbudsgivarens svar inte alltid syntes i PDF-utskriften av Clips svar.
 • Clips skakravskort - Valet obligatoriskt påverkar nu inte längre om det är ett kvalificeringskrav eller ej.
 • Länken till Excelmallen för att klistra in Skakrav och Utvärdering pekar nu åter igen på rätt plats.
 • PUBA visades oavsiktligt även för användare tillhörande Upphandlande enheter/myndigheter där ett PUBA redan fanns registrerat.
 • Ifylld beskrivning nollställs inte längre i samband med att man skapar sitt LUK projekt.
 • Integrationen mot Kronofogdemyndigheten har nu förbättrat felhanteringsstöd.
 • Vi har ändrat så att Planerade projekt alltid visar projektstart i Planerade projektlistan.
 • Vald kvalificeringsstatus sparas nu korrekt i två-stegsförfaranden där man inte nyttjat Clips eller Skakrav.
 • Det går nu åter igen att göra Kreditkontroller från Avtalsadministration fliken Kontroll.
 • LOV och DIS ansökningar hamnar nu korrekt som Ej antagen tills man aktivt gjort en bedömning.
 • En bugg som gjorde att sista dag för frågor inte uppdaterades korrekt om man hade ändrat förfarandet på projektet innan annonsering är nu åtgärdad.
 • Överstryknings-/bakgrundsfärg i Clips visas nu korrekt i PDF-utskrifterna.
 • Åtgärdat en bugg i Clips pdf-utskriften som gjorde att valt default gränssnitt inte nyttjades korrekt.
 • Ansökningar som har kvalificerats i förfarande med löpande kvalificering visas nu alltid korrekt i anbudsöppning och öppningsprotokoll.
 • Fixat ett fel som uppstod vid anbudsöppning om man raderat och uppdaterat ett Clips formulär i annonseringssteget, i stället för att bara ladda upp det på nytt.
 • Åtgärdat ett fel som gjorde att åberopade företag inte kontrollerades korrekt i ESPD 2.0 innan anbudslämning har nu åtgärdats.